"Moesten het vlammen zijn? Had God niet iets liefs kunnen kiezen?"

Pinksteren en vuur. Die twee horen bij elkaar. Maar welke betekenis heeft het vuur eigenlijk? ‘Vuur: bij verbranding optredend lichtverschijnsel met vlammen of gloed.’ (Van Dale, 2015) Juist, meneer Van Dale. Maar waarom  verscheen het vuur dan op de hoofden van de discipelen? Had God niet iets liefs kunnen kiezen? Een lekkere geur bijvoorbeeld. Niets van dat alles, het vlammen. “Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.” (Handelingen 2:3,4 NBV)

Dat vuur hield me bezig. Ik heb door heel de Bijbel gebladerd, op zoek naar vuur. Vuur van God. En ik ontdekte: vuur is vaker iets positief dan negatief!

Vuur betekent Gods goedkeuring

In het Oude Testament lezen we meerdere keren dat God een offer aansteekt. Bijvoorbeeld in Leviticus 9: “Daarop verscheen de majesteit van de Heer aan het volk. Een felle vlam kwam uit het heiligdom en verteerde het brandoffer en het vet op het altaar. Toen het volk dat zag, begon het te jubelen, en iedereen wierp zich ter aarde.” Over vuur lees je ook in het verhaal van Elia op de Karmel (1 Koningen 18). En bij David zien we ook dat God een brandoffer aansteekt (1 Kronieken 21). Uit het verhaal van Kaïn en Abel weten we dat God sommige offers niet goed vindt. Het lijkt alsof het vuur een teken is uit de hemel van acceptatie en goedkeuring. Offers worden aangestoken als God deze wél goed vindt! Alsof hij zegt: “Ik heb je offer gezien en het is goed zo. Ik zal het compleet maken.” Als een soort zegen. Wauw!

Vuur betekent Gods aanwezigheid

Vuur heeft in de Bijbel ook nog een andere betekenis. Tijdens de reis in de woestijn werd de tabernakel bedekt door een wolk en ’s nacht door een lichtend vuur. Als de wolk/vuurkolom bewoog, moesten de Israëlieten vertrekken, zo wisten ze altijd wat God van hen vroeg. Hier betekent vuur; Gods leiding. Maar tegelijk ook Gods bescherming. Denk bijvoorbeeld aan het moment dat de Egyptenaren achter de Israëlieten aanzaten; de vuurkolom ging tussen de twee legers in staan! Als het vuur er was, betekende dat Gods aanwezigheid. Als dichter ben ik fan van de woorden uit Psalm 105: “Hij hing een woord op als gordijn, en ontstak vuur om de nacht te verlichten.” Prachtige woorden waaruit ik de aanwezigheid van God kan proeven.

Pinkstervuur, vuur, God, lume

"Vuur betekent ook; Gods leiding en Gods bescherming..."

Vuur betekent Gods passie

Vuur loutert ook. Het maakt zuiver. Het haalt de viezigheid in het goud of zilver naar boven. En dat is Gods passie. God is een heilige God. Hij wil dat onze harten zuiver en heilig zijn. (Psalm 66:10) Het is Gods vurige verlangen! Laten we de zin helemaal compleet maken: het is Gods vurige verlangen dat wij in vuur en vlam staan. Zodat we gelouterd worden, maar ook zodat we zelf een vurig verlangen krijgen. Want door Pinksteren blijft het niet alleen bij Gods passie! Hij plant zijn passie in ons. Zelfs al voor de uitstorting van de Heilige Geest! De Emmaüsgangers zeggen namelijk tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’ Zij ervaarden een brandend hart door Jezus’ woorden. Zo wordt Gods passie onze passie.

In vuur en vlam

Het Pinksterverhaal is ons al wel bekend. Ik weet wel dat de Geest altijd bij ons is en dat het heel gezellig is op Opwekking. Maar nu begrijp ik beter wat het vuur van de Geest betekent. Het is geen verwoestend vuur, maar een vuur vol passie, vol hartstocht. Eigenlijk een vuur vol liefde van God.

Bezeten door God

God verlangt ernaar dat wij in vuur en vlam staan voor Hem; enthousiast zijn. Weet je waar het woord enthousiasme vandaan komt? Het betekent oorspronkelijk ‘bezeten door een god’. Hoe gaaf! Bezeten door God, door Zijn vuur! En dat zie je rond Pinksteren gebeuren: de mensen staan in vuur en vlam. Ze zijn bezeten door God, door de Geest. Alle discipelen zijn zó enthousiast dat het vuur zich snel verspreid. Het goede nieuws wordt overal bekend gemaakt.

En jij? Sta jij in vuur en vlam? Verlang jij ernaar het Pinkstervuur te verspreiden? Probeer komende week één van de drie betekenissen van vuur te delen met mensen om je heen. Steek je buurvrouw aan met Gods rustgevende goedkeuring. Steek je man aan met het besef van Gods aanwezigheid en bescherming. En steek je collega aan met Gods passie. Met een brandend hart, bezeten door een God! Wanneer voel jij dat brandende hart?